สิทธิ์การตรวจรักษาอาการนอนกรน สำหรับประกันสังคม

 

 

กองทุนประกันสังคม  คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย
ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน

 

สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ  บริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดการรักษาโรคตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานแบ่งเป็น 10 กรณี

 

  • ค่าตรวจวินิจฉัยโรคได้แก่ การตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test)

 

          คือ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามสิทธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรณีผลการตรวจลูกจ้าง ไม่เจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้ว

ที่มา:https://www.sso.go.th/

 

 

 

  

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม สามารถทำการตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) ได้ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม แต่สิทธิในการเบิกจ่ายสำหรับซื้อเครื่องเป่าอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) นั้นยังไม่สามารถเบิกได้เหมือข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ฉะนั้นหากผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมมีความต้องการใช้เครื่อง CPAP ดังกล่าวตามคำวินิจฉัยของแพทย์ จึงจำเป็นต้องชำระค่าเครื่องมือแพทย์ชนิดนี้ด้วยตัวเอง


 

สำหรับผู้ประกันตน (สิทธิ์ประกันสังคม) เท่านั้น

1.  ตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) เราตรวจให้ฟรี
2.  ซื้อเครื่อง CPAP ในราคาพิเศษ

สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 

 

คำถามข้อที่ 1 หากโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์ประกันสังคมรักษาอยู่ปฏิเสธการตรวจโรคการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) จะทำอย่างไรดี?

คำตอบ

ก. โรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันตน อาจไม่มีแพทย์หรือเครื่องมือสำหรับการทำ Sleep Test จึงถูกปฏิเสธการตรวจ ฉะนั้น การตรวจกับ BREATZ (เบรทซ์) ติดต่อมาเราตรวจให้ฟรี

ข. BREATZ (เบรทซ์) เรามีเจ้าหน้าที่ติดตั้งการทดสอบการนอน (Sleep Test) และสถานที่ที่เราได้จัดเตรียมให้อย่างเหมาะสม โดยใช้เวลาในการทดสอบ 4-6 ชั่วโมง สะดวกและรวดเร็ว เราตรวจให้ฟรี

สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 

  

คำถามข้อที่ 2 สิ่งที่ได้จากการมาตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ BREATZ (เบรทซ์)

คำตอบ

ก. สะดวกและรวดเร็ว สามารถรับผลการตรวจได้ทันทีหลังจากตรวจเสร็จ
ข. สามารถนำผลการตรวจการนอน (Sleep Test) ไปให้แพทย์ที่รักษารพ.ประกันสังคมได้
ค. ได้ซื้อเครื่อง CPAP ได้ในราคาพิเศษสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม เท่านั้น และเครื่องที่ซื้อมีลิขสิทธิ์ถูกต้องสามารถแปลผลการรักษาได้ตลอดอายุการใช้งาน

สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 

  

คำถามข้อที่ 3 ต้องเตรียมตัวอย่างไร ในการตรวจการนอน (Sleep Test) กับ BREATZ (เบรทซ์)

คำตอบ

1.  ทำการนัดหมายกับผู้แทนของ BREATZ (เบรทซ์)
2.  ทำแบบทดสอบให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
3.  เริ่มทำการนอนทดสอบ ใช้เวลาทั้งสิ้น 4-6 ชั่วโมงโดยประมาณ

สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 
 

 

รับการตรวจรักษาอาการนอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ
 
 (Sleep Test)
 สำหรับผู้ประกันตนสิทธิ์ประกันสังคม
 ตรวจฟรี  
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line : teerawatcare