เครื่องช่วยหายใจ High Flow


 
เครื่องช่วยหายใจ High Flow
ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (Authrolization distributor in Thailand)
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer)
 High-flow Nasal Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19 (HFNCO) 


เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)
 

 

ภาพแสดง การส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด